Uslovi korištenja

Ugovor o najmu vozila je sklopljen između Remex d.o.o. Podružnica Remexcar, u daljnjem tekstu najmodavac, i korisnika usluga iznajmljenog vozila, u daljnjem tekstu najmoprimac. Ugovor o najmu je sklopljen u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan zadržava najmodavac, a jedan najmoprimac.

Uslovi korištenja iznajmljenog automobila

Član 1.

Najmodavac daje najmoprimcu vozilo na korištenje, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom o najmu.

Član 2.

Najmoprimac svojim potpisom na ovom Ugovoru o najmu jamči sljedeće obaveze;
– da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno zakonu o sigurnosti prometa na cestama;
– da je iznajmljeno vozilo preuzeo plombirano;
– da će iznajmljeno vozilo nakon prestanka najma vratiti na ugovoreno mjesto, u roku utvrđeno ovim
..ugovorom, odnosno ranije na zahtjev najmodavca;
– da će produženje ugovorenog trajanja najma kao i sve ostale promjene glede najma zatražiti od
..najmodavca, u protivnom najmodavac je ovlašten prijaviti nestanak vozila;
– da će odmah prekinuti vožnju ako se za vrijeme trajanja najma dogodi kvar na kilometar satu i da kvar
..na najpogodniji način odmah obavijesti najmodavca. Ako se prilikom vraćanja takvog vozila utvrdi da
..su jedna ili dvije piombe ostećene ili da je skidana kilometar sajla, najmoprimac je obavezan platiti
..najmodavcu, pored redovne cijene. i naknadu za očitane pređene kilometre na kilometar brojaču,
..zajedno sa naknadom za pređenih 500 km dnevno za sve dane najma, po važećem cjenovniku
..najmodavca;
– da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (vršenje krivičnih, carinskih, deviznih i drugih
..nezakonitih prekršaja), za obuku vozača, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, prevoz životinja i
..tereta, sudjelovanje u moto-sportskim priredbama, daljnjeg iznajmljivanja vozila i sl.:
– da će vozilo, čuvati pažnjom dobrog domaćina, koristiti samo za vlastite potrebe i vozilom upravljati
..isključivo osobe navedene kao vozači na ugovoru;
– da će u roku od 24 sata prijaviti najmodavcu svaku promjenu bitnih podataka (adrese, kontakt
..telefona, licnih dokumenata, ili bilo koja druga promjena koja je nastala nakon potpisivanja Ugovora o
..najmu, a navedena je u ugovoru) koja bi mogla onemogučiti realizaciju ugovora od strane
..najmodavca.

Član 3.

U slučaju vanjskog i unutrašnjeg ostećenja iznajmljenog vozila, ostećenja ili manjka opreme i pribora, nedostatak goriva, izgubljene dokumentacije, najmoprimac ce isplatiti najmodavcu novčanu naknadu prema vazećem cjenovniku najmodavca na dan vraćanja vozila. Korisnik vozila je obavezan
nadoknaditi i drugu štetu nastalu nepridržavanjem odredbi ovog ugovora.

Član 4.

Najmodavac će nadoknaditi najmoprimcu troškove koji su nastupiìi u toku najma, predhodno odobrenim od najmodavca, a temeljenjem predočenog ispravnog računa i zamijenjenih dijelova, za ulje, mazivo, redovno servisiranje i lake popravke, osim troškova unutrašnjeg i vanjskog pranja vozila, limarskolakirerskih radova i vulkanizerskih radova.
Predočeni račun mora glasiti na najmodavca. tj. Remex d.o.o.
Podružnica Remexcar.
Ako najmodavac ustanovi da je najmoprimac izvršio nepotrebnu zamjenu
sklopa, dijela ili uređaja na vozilu, temeljenjem servisnog naloga iz ovlaštenog servisa i zamijenjenih dijelova, najmodavac neće najmoprimcu isplatiti novčanu nadoknadu za vrijednost zamijenjenog sklopa. dijela ili uređaja.

Član 5.

Najmoprimac se obavezuje platiti sve troškove parkinga, putarina, mostarina, trajekta, kazni nastalih kršenjem saobraćajnih propisa, iznosa taksi temeljenim sudskim sporovima, kao i iznose zateznih kamata proisteklih iz bilo koje odredbe zakona, odnosno vazećih propisa izrečenih protiv najmodavca
kao vlasnika iznajmljenog vozila ili vozača za vrijeme trajanja najma, ukoliko iste povrede nisu prouzročene krivnjom najmodavca. Najmodavac zadržava pravo naplate prekršaja po ovom članu nakon vraćanja vozila iz najma.

Član 6.

Izmjene ugovora o najmu mogu se vršìti samo pismenim putem u saglasnosti obje ugovorene strane, u slučaju spora po ovom ugovoru najmu nadležan je sud u Tuzli.

Član 7.

Ako usljed nepažnje najmoprimca iznajmljenog vozila dođe do ostećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (zbog nedostatka ulja, ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstva za hlađenje), kartera, kvačila, podvozja ili drugih karakterističnih kvarova izazvanih nemarnošću najmoprimca, najmoprimac ce nadoknaditi najmodavcu cijeli iznos popravke i iznos izgubìjenog dnevnog najma po vazećem cjenovniku najmodavca zbog nekorištenja vozila za vrijeme tajanja popravke, a najvise 30 (trideset) dana.

Član 8.

U slučaju prometne nezgode, havarije, elementarne nepogode i pogonske neispravnosti iznajmljenog
vozila najmoprimac je dužan da:
– obavijesti najbližu policijsku upravu(MUP)i osigura njihov zapisnik;
– obavijesti najmodavca i obezbjedi mu pismenu izjavu;
– osigura vozilo od propadanja i još veće stete do njegovog preuzimanja od strane najmodavca ili osobe
..koju je najmodavac ovlastio, te sačuvati dokaze do dolaska pripadnika policijske uprave;
U slučaju krađe iznajmljenog vozila najmoprimac je dužan da:
– obavijesti najbližu policijsku upravu (MUP) i osigura njihov zapisnik;
– obavijestiti najmodavca i obezbjediti mu pismenu izjavu;
– dostavi ključeve i dokumente iznajmljenog vozila najmodavcu;

Član 9.

U slučaju pridržavanja odredbi člana 7 Ugovora o najmu vozila, najmoprimac će platiti najmodavcu učešće u šteti, posebno iskazanoj na “Check in – Check out” listi koja je sastavni dio Ugovora o najmu vozila, za slučaj bilo kakvog ostećenja, gubitka ili krađe iznajmljenog vozila ili njegovih dijelova.
U slučaju nepridržavanja odredbi člana 7. Ugovora o najmu vozila, najmodavac će teretiti najmoprimca u punom iznosu za nastalu stetu, bez obzira što je najmoprimac prihvatio i uplatio dnevno kasko CDW osiguranje i osiguranje od krađe TP, i bez obzira na korisnikovu krivicu u nezgodi.
U slučaju krađe vozila kada najmoprimac ne izvrši odmah prijavu policijskoj upravi (MUP) ili slučaj prijavi bez ključa ili saobraćajne dozvole, plaća štetu u iznosu 80% osigurane vrijednosti vozila po utvrđenom cjenovniku osiguravajuće kompanije.
Najmoprimac je u slučaju krađe vozila dužan uz učešće u šteti nadoknaditi najmodavcu i vrijednost predate količine goriva, obavezne dodatne opreme (rezervne sijalice, trokut, …) i druge dodatne opreme navedene prilikom prijema vozila (GPS, dječija sjedalica, lanci za snijeg, auto-presvlake…) po vazećem cjenovniku najmodavca.
Učešće u šteti R.A.D. moze se odkupiti plaćanjem dnevnog dodatka za otkup učesća u šteti prema vazećem cjenovniku najmodavca, izuzev u slučaju krađe vozila.
Osiguranje protiv krađe (TP ) i osiguranje u slučaju nezgode (CDW) ne pokrivaju štete i gubitke na iznajmljenom vozilu nastale na rizičnim teritorijama i/ili ratnim zonama propisanim od strane osiguravajuće kompanije.
Plaćanje dnevnog dodatka za osiguranje putnika (PAI) vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti i invaliditeta nastalim u iznajmljenom vozilu do iznosa propisanim od strane osiguravajuće kompanije.
Plaćanjem, odnosno prihvatanjem CDW, TPi PAI ne umanjuje se finansijska odgovornost korisnika za štetu ukoliko isti nije poštovao ovim ugovorom o najmu proceduru kod stetnog događaja iz čiana 7. Najmodavac
zadržava pravo naplate stete na iznajmljenom vozilu, nakon vraćanja voziìa iz najma i bez prisustva stranke utvđeno naknadnim pregledom.
Najmoprimac svojim potpisom na ovaj ugovor o najmu daje suglasnost najmodavcu da može izvršiti uvid i koristiti podatke centralnog registra kredita korisnika, kao i da može bez najave najmoprimcu raskinuti ugovor o najmu i izvršit povrat iznajmljenog vozila ako najmoprimac ne poštuje rokove plaćanja ili je kreditna historija korisnika nepovoljna.

Član 10.

Osiguranjem nije pokrivena odgovornost najmoprimca iznajmljenog vozila, tj. vozača za štete koje su počinjene nemarom, namjerom, pod uticajem alkohota i/ili opojnih droga, bez propisane i/ili oduzete vozačke dozvole, kada se u iznajmljenom vozilu nalazi veći broj osoba od broja registriranih sjedišta i u drugim okolnostima predviđenìm pravilima osiguravajuće kompanije a sa kojima je najmoprimac prethodno upoznat od strane najmodavca. Osiguranjem nisu pokriveni rizici uništenja/oštećenja auto gume, naplatka ili poklopca naplatka, podvozja i unutrašnjostì iznajmljenog vozila.

Član 11.

Najmodavac ne odgovara za štete koje bi najmoprimcu nastale usljed zakašnjenja prilikom isporuke ugovorenog vozila, kao i štete koje bi nastale zbog bilo kakvog kvara na iznajmljenom vozilu za vrijeme trajanja najma. Najmoprimac moze telefonski produžiti najam maksimalno 1 (jedan) dan ili 24 (dvadesetičetiri) sata. U slučaju da najmoprimac ne vrati vozilo nakon dogovorenog roka, svojim potpisom na ugovor o najmu daje suglasnost najmodavcu da pokrene policijsku potragu za iznajmljenim vozilom i poduzme sve ostale zakonske mjere na povratu istog, bez obaveze obavještavanja najmoprimca. Najmoprimac svojim potpisom na ugovor o najmu daje suglasnost najmodavcu da će snositi sve troškove koje nastanu ovim putem.